Đăng ký

Câu 2 trang 38 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Em hãy kể tên các đại diện ruột khoang có thể gặp ở địa phương em.

Hướng dẫn giải

Đại diện ruột khoang có thể gặp ở địa phương em là dạng thủy tức đơn độc sống ở ao , hồ , vùng nước ngọt.