Đăng ký

Câu 1 trang 117 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Cây có hoa có những loại cơ quan nào ? Chúng có chức năng gì ?

Hướng dẫn giải

+ Rễ : có nhiều lông hút dùng để hấp thu nước và các muối khoáng cho cây.

+ Thân : bên trong có các bó mạch gỗ và mạch rây dùng để vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá , và chất hữu cơ từ lá đi khắp nơi.

+ Lá : chứa nhiều lục lạp có chức năng quang hợp tạo chất hữu cơ.

+ Hoa gồm các bộ phận sinh sản đực (hạt phấn) và cái (noãn) để thụ tinh tạo quả và hạt giúp duy trì nòi giống.