Đăng ký

Các công thức tính liên quan đến hình bình hành

    

+) Chu vi hình bình hành được tính như sau:

           \(P=(a +b)\times 2\)

+) Diện tích hình bình hành được tính như sau:

           \(A=bh=ab \sin \alpha\)

+) Chiều cao hình bình hành được tính như sau:

           \(h=a \sin \alpha=a \sin \beta\)         \(\alpha +\beta =180^0\)

+) Đường chéo hình bình hành:

            \(m^2+n^2=2(a^2+b^2)\)