Đăng ký

Các công thức liên quan đến tam giác vuông

Hình tam giác vuông:   

       

     \(a^2+b^2=c^2\)

+) Diện tích tam giác vuông:  \(A=\dfrac{1}{2}ab=\dfrac{1}{2}ch\)

           \(\dfrac{1}{h^2}=\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}\)

            \(a^2=BH.c,\)      \(b^2=AH.c\)

            \(h^2=AH.BH\)