Đăng ký

Bảng lượng giác tổng hợp đầy đủ các bạn học sinh không nên bỏ qua

\(\alpha\) \(0(0^o)\) \(\frac{\pi}{6} (30^o)\) \(\frac{\pi}{4}(45^o)\) \(\frac{\pi}{3}(60^o)\) \(\frac{\pi}{2}(90^o)\) \(\frac{2\pi}{3}(120^o)\) \(\frac{3\pi}{4}(135^o)\) \(\frac{5\pi}{6}(150^o)\) \(\pi(180^o)\)
\(sin \alpha\) 0 \(\frac{1}{2}\) \(\frac{\sqrt 2}{2}\) \(\frac{\sqrt 3}{2}\) 1 \(\frac{\sqrt 3}{2}\) \(\frac{\sqrt 2}{2}\) \(\frac{ 1}{2}\) 0
\(cos \alpha\) 1 \(\frac{\sqrt 3}{2}\) \(\frac{\sqrt 2}{2}\) \(\frac{ 1}{2}\) 0 \(-\frac{1}{2}\) \(-\frac{\sqrt 2}{2}\) \(-\frac{\sqrt 3}{2}\) -1
\(tan \alpha\) 0 \(\)\(\frac{\sqrt 3}{3}\) 1 \({\sqrt 3}\) - \(-{\sqrt 3}\) -1 \(-\frac{\sqrt 3}{3}\) 0
\(cot \alpha\) - \({\sqrt 3}\) 1 \(\frac{\sqrt 3}{3}\) 0 \(-\frac{\sqrt 3}{3}\) -1 \(-{\sqrt 3}\) -

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào