Đăng ký

Bảng các nguyên hàm

Bảng các nguyên hàm thường gặp:

  • \(\int{dx}=x +C\)
  • \(\int{x^\alpha dx}=\dfrac{x^{\alpha +1}}{\alpha +1} +C (\alpha \neq-1)\)
  • \(\int{\dfrac{dx}{x^2}}= -\dfrac{1}{x}+C\)
  • \(\int{\dfrac{dx}{x}}= ln\vert{x}\vert +C\)
  • \(\int{e^x dx}= e^x+C\)
  • \(\int{a^x dx}= \dfrac{a^x}{lna}+C\)
  • \(\int{cosx dx}= sinx +C\)
  • \(\int{sinx dx}= -cosx +C\)
  • \(\int{\dfrac{dx}{cos^2x}}=tanx+C\)
  • \(\int{\dfrac{dx}{sin^2x}}= -cotx+C\)

   CHÚ Ý: Nếu \(\int{f(x) dx}=F(x) +C\) thì \(\int{f(ax+b) dx}=\dfrac{1}{a}F(ax+b) + C\)

shoppe