Đăng ký

Bài toán về tụ xoay

+)   \(C=k\alpha+C_1\)

+)   \(k=\dfrac{C_2-C_1}{\alpha_2-\alpha_1}\)

+)   \(\alpha=a\alpha_1+b\alpha_2\)

Với  \(\left\{\begin{matrix}a+b=1\\ \dfrac{1}{f^2}=\dfrac{a}{f_1^2}+\dfrac{b}{f_2^2}\end{matrix}\right.\)

\(C=\dfrac{\varepsilon S}{k4\pi d}\)

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào