Đăng ký

Bài 4 trang 157 SGK Sinh học 11

Đề bài

Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì?

Hướng dẫn giải

Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng duy trì nhiệt độ thích hợp cho phôi phát triển.

shoppe