Đăng ký

Bài 2 trang 157 SGK Sinh học 11

Đề bài

Nêu một số nhân tố môi trưởng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

Hướng dẫn giải

Một số nhân tố môi trưởng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật như: thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng...