Đăng ký

Bài 3 trang 167 sgk địa lí 7

Đề bài

Bài 3. Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa dạng như thế nào?

Hướng dẫn giải

:
- Dịch vụ thâm nhập vào mọi ngành kinh tế.
- Hoạt động dịch vụ từ giao thông, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, thương mại.