Đăng ký

Bài 3 trang 16 SGK Địa lí 10

Đề bài

Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ nào?

Hướng dẫn giải

Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ sau:

- Bản đồ mạng lưới sông ngòi.

- Bản đồ khí hậu.

- Bản địa hình.