Đăng ký

Bài 3 trang 120 SGK Sinh học 11

Đề bài

So sánh sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin và sợi không có bao miêlin.

Hướng dẫn giải

Giống nhau:

- Xung thần kinh lan truyển do mất phân cực, đảo cực, tái phân cực liên tiếp từ nơi này đến nơi khác

Khác nhau:

Trên sợi thần kinh không có miêlin

Trên sợi thần kinh có miêlin

Lan truyền liên tục

Lan truyền theo kiểu nhảy cóc

Do mất phân cực → đảo cực → tái phân cực liên tiếp từ vùng này đến vùng khác

Do mất phân cực → đảo cực → tái phân cực từ eo ranvie này sang eo Ranvie khác

 Chậm (thần kinh giao cảm 5m/s)

Tốc độ nhanh (thần kinh vận động 120m/s)

Trên sợi thần kinh không có miêlin

Trên sợi thần kinh có miêlin

Lan truyền liên tục

Lan truyền theo kiểu nhảy cóc

Do mất phân cực → đảo cực → tái phân cực liên tiếp từ vùng này đến vùng khác

Do mất phân cực → đảo cực → tái phân cực từ eo ranvie này sang eo Ranvie khác

 Chậm (thần kinh giao cảm 5m/s)

Tốc độ nhanh (thần kinh vận động 120m/s)