Đăng ký

Bài 2 trang 75 SGK Sinh học 11

Đề bài

Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và đa bào có tổ chức thấp (ví dụ thủy tức) được thực hiện như thế nào?

Hướng dẫn giải

     - Động vật đơn bào trao đổi khí qua màng tế bào,  khí CO2 khuếch tán từ trong tế bào ra ngoài môi trường và khí O2 khuếch tán từ môi trường vào tế bào qua màng tế bào  (do sự chênh lệch về nồng độ khí giữa tế bào và môi trường)

      - Động vật đa bào bậc thấp trao đổi khí qua bề mặt cơ thể, khí CO2 khuếch tán từ trong cơ thể ra ngoài môi trường và khí O2 khuếch tán từ môi trường vào cơ thể là do sự chênh lệch về nồng độ khí giữa cơ thể và môi trường.