Đăng ký

Bài 2 trang 37 SGK Địa lí 10

Đề bài

Phân tích mối quan hệ giữa ba quá trình : phong hoá, vận chuyển và bồi tụ.

Hướng dẫn giải

Mối quan hệ giữa ba quá trình: phong hóa, vận chuyển và bồi tụ:

- Quá trình phong hóa làm phá hủy vật liệu đá và khoáng vật trên bề mặt đất.

- Các vật liệu của quá trình phong hóa được vận chuyển từ nơi này đến nới khác, vùng cao xuống vùng  trũng thấp bằng dòng chảy sông ngòi, gió...

- Cuối cùng, quá trình bồi tụ tích tụ (tích lũy) các vật liệu phá hủy, hình thành các dạng địa hình bồi tụ.

- Ba quá trình này có thể diễn ra đồng thời, cách xa nhau về mặt không gian.