Đăng ký

Bài 1 trang 22 SGK Sinh học 10

Đề bài

Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

a) Đường đơn       b) Đường đội

c) Tinh bột           d) Cacbohiđrat

e) Đường đa.

Hướng dẫn giải

Cacbohidrat là thuật ngữ bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại

Chọn d