Đăng ký

Bài 1 trang 154 SGK Sinh học 11

Đề bài

Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

Hướng dẫn giải

Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống là: hoocmôn sinh trưởng ;  tirôxin, testosterôn, ơstrôgen.