Đăng ký

Bài 1 trang 118 sgk địa lí 7

Đề bài

Bài 1. Dựa vào hình 37.1 và kiến thức, hãy lập bảng phân bố dân cư của Bắc Mĩ.

Hướng dẫn giải

- Dưới 1 người/km2  Bán đảo A-la-xca và phía bắc Ca-na-đa  -

Từ 1 - 10 người/km2  Hệ thống Coóc-đi-e  -

Từ 11 - 50 người/km2  Dải dồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương  

- Từ 51 - 100 người/km2  Phía đông Mi-xi-xi-pi  

- Trên 100 người/km2  Dải đất ven bờ phía nam Hồ Lớn và vùng duyên hải Đông Bắc Hoa Kì