Đăng ký

Công thức tính áp suất, áp suất chất lỏng

+) Công thức của áp suất: (\(F\): lực tác dụng trên diện tích A)

             \(p=\dfrac{F}{A}\)   \((N/m^2)\)

+) Công thức ủa áp suất chất lỏng:

(\(d\): trọng lượng riêng của chất lỏng  \((N/m^3)\);  \(p_0\): áp suất khí quyển tại mặt thoáng  \((N/m^2)\);  \(p\): áp suất của cột chất lỏng có độ cao  \(h\);  \(p_B\): áp suất tĩnh của chất lỏng ở độ sâu h)

            \(p=d.h=\rho gh\)

            \(p_B=p_0+d.h=p_0+\rho gh\)

            \(p_A=p_B; p_C=p_D\)