Đăng ký

7 Công thức tính lãi suất chinh phục mọi đề thi học sinh cần biết

1. \(S_n = A(1+nr)\)

2.\(S_n = A(1+r)^n\)

3.\(S_n = \dfrac{A}{r}[(1+r)^n-1](1+r)\)

4.\(S_n= A(1+r)^n- X \dfrac{(1+r)^n-1}{r}\)

5.\(\)\(S_n= A(1+r)^n- X \dfrac{(1+r)^n-1}{r}\)

6.\(S_{kn} = Ak \dfrac{(1+r)^k -1}{r}\)

7.\(S= Ae^{n.r}\)

shoppe