Đăng ký

Tổng hợp toàn bộ những công thức vi phân học sinh không nên bỏ qua

C: hằng số

\(dy=y'dx\)

\(d(Cu)=Cdu\)

\(d(u+v+w)=du+dv+dw\)

\(d(uv)=udv+vdu\)

\(d(uvw)=(vw)du+(uw)dv+(uv)dw\)

\(d( \dfrac{u}{v})= \dfrac{vdu-udv}{v^2}\)

\(d(u^n)=nu^{n-1}du\)

\(d(sin u)=cos u du\)

\(d(cosu)=-sinudu\)

FULL Công thức công phá Toán 12

shoppe