Đăng ký

Tổng hợp đầy đủ công thức toán tỷ lệ thức học sinh không nên bỏ qua

\(\)\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d} \rightarrow ad=bc\)

\(\rightarrow a= \dfrac{bc}{d} \)           \(b = \dfrac{ad}{c}\)

\(\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{d} \);       \(\dfrac{d}{b}=\dfrac{c}{a} \);     \(\dfrac{d}{c}=\dfrac{b}{a} \)

\(\dfrac{a\pm b}{b}=\dfrac{c\pm d}{d} \);

\(\dfrac{a+b}{a-b}=\dfrac{c+d}{c-d} \)\(\dfrac{a \pm b}{a}=\dfrac{c\pm d}{c} \);

\(\dfrac{a}{a \pm b}=\dfrac{c}{c \pm d} \)\(\dfrac{b}{a \pm b}=\dfrac{d}{c \pm d} \)

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe