Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Tự Thuật - Soạn tiếng việt lớp 2

       Câu hỏi 1:  Em biết những gì về bạn Thanh Hà?

   - Gợi ý:

     + Họ và tên của bạn:"......................................"

     + Bạn là nam hay nữ:"...................................."

     + Bạn sinh ngày:"............................................"

     + Nơi sinh:"....................................................."

     + Quê quán của bạn:"...................................."

     + Nơi ở ( chỗ ở) hiện nay:"............................."

     + Học sinh lớp :"............................................."

     + Trường:"......................................................"

   Câu hỏi 2: Nhờ đâu em biết rõ về bạn Thanh Hà như vậy?

- Gơi ý: Em biết rõ về bạn Thanh Hà như vậy là nhờ bạn của bạn.

   Câu hỏi 3: Hãy cho biết:

   + Họ và tên em.

   + Em là nam hay hữ.

   + Ngày sinh của em.

   + Nơi sinh của em. 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào