Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Trên chiếc bè- Soạn tiếng việt lớp 2

      Câu 1. Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách nào?

 Gợi ý: Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách “ghép    ..................................................................................... ”

      Câu 2. Trên đường đi, đôi bạn nhìn thấy cảnh vật ra sao?

   Gợi ý: Trên đường đi, đôi bạn đã nhìn thấy cảnh vật rất đẹp và rất 

vui. Đó là những cảnh: “nước thì ....................................  cỏ cây hai bên

........  làng............................. Những anh..................................... ”,

    Câu 3. Tìm những từ ngữ tả thái độ của gọng vó, cua kềnh, sài sắt, thầu dầu đối với hai chú dế".

   - Gợi ý: Những từ ngữ tả thái độ của các con vật đối với hai chú dế là:

   + Gọng vó thì “............................ nhìn..............................".

   + Cua kềnh thì “âu............................................................".

   + Săn sắt và thầu dầu thì “lăng.........................................". 

shoppe