Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Sự tích cây vú sữa - Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1: Vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi?

   Gợi ý: Cậu bé bỏ nhà ra đi vì cậu.............. bị mẹ..............

   Câu 2: Trở về nhà không thấy mẹ, cậu bé đã làm gì?

   Gợi ý: Trở về nhà không thấy mẹ đâu, cậu................... gọi.............. rồi ôm lấy........................

   Câu 3: Thứ quả lạ xuất hiện trên cây như thế nào?

   Gợi ý: Thứ quả lạ xuất hiện trên cây thật kì lạ. Bắt đầu “từ các

cành lá.......... quả xuất hiện”.

   Câu 4: Những nét nào ở đây gợi lên hình ảnh của mẹ?

  Gợi ý: Đó chính là những nét: “Mặt kia đỏ...........

  Cây xòa cành...... vỗ về”.

   Câu 5: Theo em, hếu được gặp lại mẹ, cậu bé sẽ nói gì?

   Gợi ý: Theo em, nếu được gặp lại mẹ, cậu bé sẽ nói với mẹ rằng: “Con xin...... con biết con đã sai, đã làm mẹ................... Từ nay, con sẽ..." 

shoppe