Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Tìm ngọc - Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1: Do đâu chàng trai có viên ngọc quý? 

 - Gợi ý: Chàng trai thấy ......... liền bỏ tiền ra............................ rồi..............

   Con rắn ấy là con...................

   Để đền ơn chàng................. tặng chàng...............

  Câu  2: Ai đánh tráo viên ngọc?

 - Gợi ý: Em đọc tiếp đoạn 2, sẽ tìm được kẻ đánh tráo viên ngọc của chàng trai.

  Câu 3: Mèo và chó đã làm cách nào để lấy lại viên ngọc?

   a) Ở nhà người thợ kim hoàn.

   b) Khi ngọc bị cá đớp mất.

   c) Khi ngọc bị quạ đớp mất.

   - Gợi ý: Câu hỏi gồm có 3 ý, em lần lượt trả lời từng ý một.

    a) Ở nhà người thợ kim hoàn: Tìm xem Mèo đã làm bằng cách nào để lấy lại viên ngọc? Mèo bắt chuột để làm gì? 

  b) Khi ngọc bị cá đớp mất: Đọc thầm đoạn 4, em sẽ tìm được những suy nghĩ và hành động khôn khéo táo bạo của Chó và Méo lấy lại viên ngọc cho chàng trai.

  c) Khi ngọc bị quạ đớp mất: Đọc thầm đoạn 5, tìm xem Mèo đã nghĩ ra mẹo gì để lấy lại viên ngọc. Đó chính là nội dung câu trả lời.

   Câu 4: Tìm trong bài những từ khen ngợi Mèo và Chó.

  - Gợi ý: Đó là những từ: “.................. minh, tình......................... ”  

shoppe