Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2 - Soạn tiếng viết lớp 2

    Câu 1: Bản danh sách gồm những cột nào? 

  

   Gợi ý: Bản danh sách gồm.................. cột. Cột thứ nhất có tên:

“............ ”, cột thứ hai có tên “................ ”, cột thứ ba có tên: “.............. ”,

cột thứ tư có tên:          ......... ”, cột thứ năm có tên: “................... ”.

   Câu 2: Đọc bản danh sách theo hàng ngang.

   Gợi ý: Xem phần hướng dẫn đọc toàn bài ở trên. Thứ tự đọc danh sách từng bạn học sinh từ trái sang phải. Hết hàng ngang “Một” đến hàng ngang “Hai” cứ như thế cho đến hết.

   Câu 3: Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự nào?

    Gợi ý: Nhìn vào bản danh sách tên học sinh em sẽ thấy bản danh

sách học sinh được sắp theo thứ tự A, B, C............................. (theo thứ tự

bảng chữ cái). Vì em thấy tất cả các chữ cái đầu của tên 10 học sinh sắp xếp đúng theo thứ tự bảng chữ cái. Cụ thể là: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K.

   Câu 4: Sắp xếp tên các bạn trong tổ của em dựa theo thứ tự bảng chữ cái.

  Gợi ý:

   + Bước 1: Em xem tổ của mình có bao nhiêu bạn rồi ghi vào giấy nháp.

   + Bước 2: Tìm xem có mấy bạn trùng tên.

   + Bước 3: Những bạn trùng tên thì em xem chữ cái đầu dùng để ghi “Họ” của các bạn ấy. Chữ cái nào có số thứ tự đứng trước thì ghi tên bạn đó lên trước. Ví dụ: Nguyễn Văn A, Châu Văn An, Bùi Văn An thi ghi như sau:

   1. Bùi Văn An

   2. Châu Văn An

   3. Nguyễn Văn An

   Trường hợp tên các bạn trùng âm đầu, trùng vần chỉ khác thanh thì em phải căn cứ theo thứ tự các thanh để xếp. Ví dụ: Họa, Hóa, Hòa, Hoa... thì phải xếp như sau: Hoa, Hòa, Hóa, Họa...

   + Bước 4: Tiến hành xếp tên các bạn trong tổ theo thứ tự bảng chữ cái.