Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Phần thưởng - Soạn tiếng việt lớp 2

   Câu hỏi 1: Em hãy kể những việc làm tốt của bạn Na?

  - Gợi ý: Những việc làm tốt của bạn Na là: gọt ....................  cho bạn

Minh....... , làm trực nhật............

   Câu hỏi 2: Trong lđp, các bạn nghĩ về Na như thế nào?

- Gợi ý: Các bạn trong lớp ai cũng....... Na vì Na là một.............

   Câu hỏi 3: Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì?

   - Gợi ý: Theo em, điều bí mật được các bạn Na bàn bạc có thể là: tìm mọi cách giúp đỡ Na trong học tập để Na từ học chưa giỏi sẽ trở thành giỏi, và đề nghị cô giáo thưởng cho Na vì lòng tốt của Na đối với mọi người.

   Câu hỏi 4: Em cố nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng không?

   Vì sao?

   Gợi ý: Em nghĩ rằng Na rất.............. thưởng. Vì Na có một tấm

lòng rất............... đối với bạn bè. Đó là một tấm ............ vàng, biết

........... yêu, giúp đỡ............. người khi họ gặp khó khăn.

   Câu hỏi 5: Khi Na được thưởng, những ai vui mừng? Vui mừng như thế nào?

   Gợi ý: Khi Na được phần thưởng, tất cả... đều phấn khởi, cả mẹ của Na cũng vui mừng, xúc động đến rơi cả... mắt. Còn Na vui mừng đến mức tưởng như nghe nhầm, mắt đỏ...

   Câu hỏi 6:  Qua bài này, em học tập được đức tính gì ở bạn Na cũng như tinh thần tập thể của lớp Na?

   Gợi ý:

   + Em học tập được ở Na tấm lòng thương yêu, giúp đỡ bạn bè. Na là một người bạn tốt.

   + Tinh thần đoàn kết, thương yêu, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của cả một tập thể. Đó là một tập thể tốt.