Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Người mẹ hiền - Soạn tiếng việt lớp 2

     Câu 1. Giờ ra chơi Minh rủ Nam đi đâu?

    Gợi ý: Giờ ra chơi, Minh rủ Nam ra ngoài phố xem..................

   Câu 2. Các bạn ấy định ra phố bằng cách nào?

  Gợi ý: Các bạn ấy ra phố bằng cách: “chui......................... để ra ngoài”.

   Câu 3. Khi Nam bị bác bảo vệ giữ lại, cô giáo làm gì?

   Gợi ý: Khi Nam bị bác bảo vệ giữ lại, cô giáo đã yêu cầu bác bảo vệ

cầm ...................  và nhận Nam là .....................................  Sau đó cô nhẹ nhàng  ..........................

    Câu 4. Cô giáo làm gì khi Nam khóc?

   Gợi ý: Khi Nam khóc, cô giáo đã an ủi Nam bằng cách.............................. đầu, vỗ về để bạn ấy yên tâm.

   Câu 5. Người mẹ hiền trong bài là ai?

    Gợi ý; Người mẹ hiền trong bài là..................................

shoppe