Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Mẩu giấy vụn- Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1. Mấu giây vụn nằm ở đâu? Có dễ thấy không? 

   - Gợi ý: Mẩu giấy nằm ở................................... rất..........

    Câu 2. Cô giáo yêu cầu cả lớp làm gì?

    - Gợi ý: Cô giáo yêu cầu cả lớp hãy........................... mẩu giấy

     Câu 3. Bạn gái nghe thấy mẩu giấy nói gì?                         

   -  Gợi ý: Bạn gái nghe thấy mẩu giây nói: “Hãy..................."

      Câu 4. Em hiểu ý cô giáo nhắc nhỏ học sinh điều gì? 

    - Gợi ý: Cô giáo nhắc nhở học sinh cần phải có ý thức..

shoppe