Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Gọi bạn - Soạn tiếng việt lớp 2

     Câu hỏi 1: Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu?

   - Gợi ý: Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống “Trong................. ...”.

   Câu hỏi 2: Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ?

   - Gợi ý: Bê Vàng phải đi tìm cỏ là vì “Trời....................... ”, “suối.................

   cỏ.......... ” đôi bạn không có gì để ăn.

   Câu hỏi 3: Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng làm gì?

   Gợi ý: “Khi Bệ Vàng quen đường về, Dê Trắng........... chạy............ ..”

   Câu hỏi 4: Vì sao đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu “Bê Bê”?

   Gợi ý: Dê Trắng vẫn kêu “Bê! Bê!” hoài như vậy là vì: “Họ là....................

    bạn vô cùng thân............... Dê Trắng lúc nào cũng nhớ..................... bạn,

    thủy...với bạn, mong ngày gặp lại....” 

shoppe