Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Đổi giày - Soạn tiếng việt lớp 2

     Câu 1: Vì xỏ nhầm giày, bước đi của cậu bé như thế nào?

   Gợi ý: Vì xỏ nhầm giày nên bước đi của cậu “bước........... bước trên đường”.

   Câu 2: Khi thấy đi lại khó khăn, cậu bé nghĩ gì?

 

    Gợi ý: Khi thấy đi lại khó khăn, cậu bé nghĩ: có thể do “chân               .....”

   Câu 3: Cậu bé thấy hai chiếc giày ở nhà như thế nào?

   Gợi ý: Cậu bé thấy hai chiếc giày ở nhà “vẫn................. "

   Câu 4: Em hãy nói thế nào để giúp cậu bé chọn được hai chiếc giày cùng đôi?

   Gợi ý: Em sẽ nói với cậu bé là “Bạn hãy đem hai chiếc giày ở nhà

 và hai chiếc giày bạn đang mang đặt trước mặt bạn, bạn     sẽ............................  cùng đôi”. 

shoppe