Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Bóp nát quả cam - Soạn tiếng việt lớp 2

      Câu hỏi 1: Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?

   Hướng dẫn: Đọc đoạn 1, tìm ý đồ của bọn giặc Nguyên. Tìm được ý đồ đó, là em đã tim được nội dung câu trả lời.

   Câu hỏi 2: Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gi?

     Hướng dẫn: Đọc kĩ đoạn 2, em sẽ tìm dược nội dung cho câu trả lời.

  Câu hỏi 3: Quốc Toản nóng lòng gặp vua như thê nào?

    Hướng dẫn: Đọc kĩ đoạn Quốc Toản xô xát với mấy người lính gác, em sẽ tìm được nội dung trả lời cho câu hỏi.

     Câu hỏi 4: Vì sao vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý?

   - Hướng dẫn: Em đọc thầm đoạn 3, tìm câu nói của vua. Đó chính là câu trả lời.

     Câu hỏi 5: Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam?

    Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 4, sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời trên.

   Gợi ý: Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam là vì: “Ấm ức, không được dự bàn việc nước, nghĩ đến lũ giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cỗ dân mình, Quốc Toản vô cùng căm giận lũ giặc nên bóp nát quả cam lúc nào không biết”.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe