Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Bông hoa niềm vui- Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1: Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn để làm gì?

-  Gợi ý: Mới sáng sớm tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để hái một bông hoa.Niềm vui tặng...., giúp bố làm.......cơn đau.

   Câu 2: Vì sao Chi không tự ý hái bông hoa Niềm vui?

 - Gợi ý: Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm vui vì Chi nghĩ " đến đây để...."

   Câu 3: Khi biết vì sao Chi cần bông hoa, cô giáo nói thế nào?

   - Gợi ý: Khi biết Chi cần bông hoa để làm gì thì cô giáo nói với Chi: "Em hãy........."

   Câu 4: Theo em, chi có những đức tính gì đáng quý?

  - Gợi ý: Theo em, Chi một cô bé có tấm lòng nhân .... một đứa con hiếu....và là một học sinh......

shoppe