Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Bím tóc đuôi sam - Soạn tiếng việt lớp 2

       Câu 1: Các bạn gái khen Hà thế nào?

   Gợi ý: Các bạn gái khen hai bím tóc của Hà: “Ái...... 

      Câu 2: Vì sao Hà khóc?

   Gợi ý: Hà khóc là vì bị Tuấn: “............. xuống đất. Sau đó Tuấn

      Câu 3: Thầy giáo làm cho Hà vui lên bằng cách nào?

    Gợi ý: Thầy giáo làm cho Hà vui lên bằng cách khen Hà có hai

bím..........

      Câu 4: Nghe lời thầy, Tuấn đã làm gì?

    Gợi ý: Nghe lời thầy, Tuấn đã đến gặp Hà và...

shoppe