Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Bé Hoa - Soạn tiếng việt lớp 2

     Câu 1: Em biết những gì về gia đình Hoa?                                      

   - Gợi ý: Em biết về gia đình Hoa gồm những thông tin sau: Gia đình  

    Hoa gồm có........... người. Em Nụ của Hoa mới sinh. Bố là cán bộ  

    nhà nước, thường đi công tác xa nhà.

   Câu  2: Em Nụ đáng yêu như thế nào?

   - Gợi ý: Em Nụ rất đáng yêu thể hiện: môi....................... lớn....................

mắt....................... tròn và .....................

  Câu 3: Hoa đã làm gì giúp mẹ?

- Gợi ý: Hoa rất thích đưa................... đỡ đần cho mẹ khi bố đi vắng.

  Câu 4: Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì, nêu mong muốn gì?

   Gợi ý: Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện về.............. khen Nụ.............. Hoa nói mình đã hết................... mong bố về dạy thêm  ..................   

shoppe