Đăng ký

Soạn bài Ôn tập cuối học kì I tiết 5 - Soạn tiếng việt lớp 4

1. Kiểm tra Tập đọc và Học thuộc lòng: Như các tiết trước.

2.  a) Các danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn:

- Danh từ: buổi, chiều, xe, thị trấn, nắng, phố, huyện, em bé, mắt, mí, cổ, móng, hổ, quần áo, sân, Hmông, Tu Dí, Phù Lá.

  Động từ: dừng lại, chơi đùa, đeo.

  Tính từ: nhỏ, vàng hoe, sặc sỡ.

b) Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm

Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ -> Buổi chiều, xe làm gì? Nắng phố huyện vàng hoe. ->  Nắng phố huyện như thế nào?

Những em bé Hmông mắt một mí, những em bé Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng hổ, quần áo sặc sỡ đang chơi đùa trước sân.

-> Ai đang chơi đùa trước sân?