Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ, từ ngữ về họ hàng.Dấu chấm.Dấu hỏi- Soạn tiếng việt lớp 2

   1. Ghi vào chỗ trống những từ chỉ người trong gia đình, họ hàng ở câu chuyện “Sáng kiến của bé Hà”.

  1-1. Gợi ý

   Em đọc lại bài “Sáng kiến của bé Hà”. Sách Tiếng Việt 2, tập 1, trang 78, em gạch dưới những từ chỉ người (vi dụ: như ông bà...) tập hợp lại, ghi vào chỗ trống.

   1-2. Thực hành

  Các từ chỉ người trong bài “Sáng kiến của bé Hà”.

  - bé, bố, ông, bà, con, mẹ, ông bà, cô, chú, con cháu.

  2. Các từ chỉ người trong gia đình họ hàng:

   anh, chị, em, bác, cậu, thím, mợ...

   Ghi vào cột trong bảng sau một vài từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết.

Họ nội Họ ngoại

  Ông nội

 Bà nội

 Bác

Chú 

         Ông ngoại

      Bà ngoại 

Cậu

     3. Điền vào chỗ trông dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi.

   Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em mới vào lớp 1, chưa biết viết 0. Viết xong thư, chị hỏi:

 - Em còn muốn viết thêm gì nữa không ?

 - Dạ có . Chị viết hộ em vào củối thư: “Xin lỗi òng bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả”.

shoppe