Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : từ ngữ về gia đình .Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm.Dấu chấm hỏi- Soạn tiếng việt lớp 2

    1. Hãy tìm 3 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em? 

   - Chăm sóc, giúp đỡ, nhường nhịn, chiều chuộng, thương yêu, chăm bẵm....

     2. Sắp xếp các từ ở 3 nhóm sau thành câu rồi ghi vào chỗ trống.

   2 - 1. Gợi ý:

   Em có thể lấy lần lượt các từ ở nhóm (1) kết hợp với nhóm (2) nhóm (3) rồi đọc lên, thấy không hợp nghĩa thì loại ra. Tiếp tục làm như thế cho đến khi tìm được cách ghép hợp nghĩa.

   - Anh khuyên bảo em.

   - Anh chăm sóc em.

   - Anh trông nom em.

   - Anh giúp đỡ em.

   - Chị khuyên bảo em.

   - Chị chăm sóc em.

   - Chị trông nom em.

    - Chị giúp đỡ em.

    - Chị em giúp đỡ nhau.

   - Chị em khuyên bảo nhau.

   - Anh em khuyên bảo nhau.

   - Anh em giúp đỡ nhau.

   - Anh em chăm sóc nhau.

​​​​​​​   3. Điền vào ô trông dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi:

   Bé nói với mẹ:

  -  Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà.

   Mẹ ngạc nhiên:

   - Nhưng con đã biết viết đâu?   

Bé đáp:

  - Không sao, mẹ ạ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc

  

shoppe