Đăng ký

Soạn bài Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ? - Soạn tiếng việt lớp 4

I. Nhận xét

Đọc các câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 68 - 69) và trả lời các câu hỏi: 

  1. Trong các câu trên, câu nào có dạng “Ai là gì?”
  2.  Xác định chủ ngữ trong các câu vừa tìm được.
  3.  Chủ ngừ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành.

* Trả lời : Xác định các câu có dạng “Ai là gì?”, suy nghĩ để trả lời yêu cầu cùa từng câu. Em trả lời như sau:

a. - Ruộng rẫy // là chiến trường

            CN

    - Cuốc cày // là vũ khí

           CN

    - Nhà nông // là chiến sĩ

          CN

b. Kim Đồng và các bạn của anh // là những... Đội ta.

                            CN

* Chủ ngữ trong các câu trên do danh từ: “ruộng rẫy, cuốc cày nhà nông” và cụm danh từ “Kim Đồng và các bạn của anh” tạo thành.

II. Luyện tập

Câu 1 : Đọc các câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 69)

a. Tìm câu kể “Ai là gì?”

b. Xác định chủ ngữ của các câu tìm được.

 Em tìm và xác định như sau:

-  Văn hóa nghệ thuật // cũng là một mặt trận.

               CN

-  Anh chị em II là chiến sĩ mặt trận ấy.

        CN

-  Vừa buồn lại vừa vui II mới thực là nỗi niềm bông phượng.

             CN

-  Hoa phượng II là hoa học trò.

       CN

Câu 2: Chọn từ ngữ  cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể “Ai là gì?” (SGK TV4 tập 2 trang 69).

Em chọn như sau:

         A                                        B

- Bạn Lan            ->           là người Hà Nội

- Người               ->           là vốn quý nhất

- Cô giáo            ->           là người mẹ thứ hai của em

- Trẻ em              ->          là tương lai của đất nước

Câu 3: Đặt câu kể “Ai là gì?” với các từ ngữ sau làm chủ ngữ “Bạn Bích Vân; Hà Nội; Dẫn tộc ta”.

Em tìm thêm bộ phận vị ngữ trả lời câu hỏi “là gì?” đằng sau các chủ ngữ thích hợp là được.

- Bạn Bích Vân là lớp trưởng của lớp em.

-  Hà Nội là Thủ đô của nước Việt Nam.

- Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.