Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Tập chép): Tiếng võng kêu- Soạn tiếng việt lớp 2

   1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

   a) (lấp, nấp): lấp lánh

      (lặng, nặng): nặng nề

      (lanh, nanh): lanh lợi

     (lóng, nóng): nóng nảy

     (tin, tiền): tin cậy

     (khỉm, khiêm): khiêm tốn

    (mịt, miệt): miệt mài

    (thắt, thắc): thắc mắc

    (chắt, chắc): chắc chắn

   (nhặt, nhác): nhặt nhạnh

   2. Đặt câu để phân biệt các tiên trong 4 cặp từ ở bài tập (1)

   - Ngôi sao lấp lánh.

   - Bé trốn chị nấp sau cửa để trốn chị.

   - Ngoài trời, gió đã lặng.

   - Nồi cơm nặng quá.

  - Hoa là một cô bé lanh lợi.

  - Con chó nhe nanh trông đến khiếp.

  - Hương mừng quá! Tay cứ lóng ngóng không sao viết nổi.

  - Cậu làm gì mà nóng nảy thế?

shoppe