Đăng ký

Soạn bài Chính tả(tập chép): Ngày lễ - Soạn tiếng việt lớp 2

   1. Điền “c" hoặc “k” và chỗ trống.

   Gợi ý

   Viết “k” khi đằng sau “k" là i, e, ê, iê.

   Viết “c” khi đằng sau “c” là các nguyên âm còn lại như: o, ô, ơ, a, ă, â, u, ư, uô, ươ.

 Thực hành

 con cá, con kiến, cây cầu, dòng kênh.

  2.  Điền vào chỗ trống:

   a) "l” hoặc un”:

   lo sợ, ăn no, hoa lan, thuyền nan.

  b) “nghỉ” hoặc “nghĩ”:

   nghỉ học, lo nghĩ, nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ. 

shoppe