Đăng ký

Soạn bài Chính tả(tập chép):Con chó nhà hàng xóm - Soạn tiếng việt lớp 2

    1. Tìm và ghi vào chỗ trống:  

3 tiếng có vần "ui"

3 tiếng có vần "uy"

núi, thụi, chùi, lui, núi, cúi, dùi, cùi, củi.... thủy, ủy( ủy quyền), lũy(tre), quỷ(sứ), quỹ(đạo), huy(hiệu), tùy(ý), quy(tắc), suy(diễn)....

   

   2  a)Ghi tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng “ch”

   - chăn, chiếu, chổi, chum, chõng, chạn, chén, chậu, chảo, ché, chày, v.v...

    b) Tìm trong bài “Con chó nhà hàng xóm” 3 tiếng có thanh hỏi, 3 tiếng có thanh ngã:

   * Đó là những tiếng: nhảy, mải, kể, hỏi, thỉnh thoảng, hiểu, hẳn.

   * Đó là những tiếng: gỗ, ngã, vẫy, sĩ.

shoppe