Đăng ký

Soạn bài Chính tả( tập chép): Bông hoa niềm vui- Soạn tiếng việt lớp 2

    1. Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có "iê" hoặc "yê" theo nghĩa dưới đây:

  a) Trái nghĩa với khỏe : ốm yếu, gầy yếu.

  b) Chỉ con vật nhỏ, sống thành đàn rất chăm chỉ: con kiến

  c) Cùng nghĩa với bảo ban: Khuyên bảo

   2. Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp dưới đây:

rối

Cái cuộn dây rối thế này làm sao mà gỡ.

dối

Cô giáo dạy chúng em không được nói dối

rạ

Cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ.

dạ

Mẹ mình vừa mới mua cái chăn dạ tốt lắm.

mờ

Trời mưa, đường trơn như mỡ.

mở.

Ngân ơi! Mở cửa cho mẹ.

nữa

Cậu thử làm lại lần nữa xem nào!

nửa

Bài kiểm tra hôm qua, mình làm chỉ hết nửa thời gian.

  

shoppe