Đăng ký

Soạn bài Chính tả: - Soạn tiếng việt lớp 2

   Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

   a. (ngờ, nghiêng): ...ngả, nghi...

   b. (ngon, nghe): ...ngóng, ...ngọt

   1-1. Gợi ý:

   Để điền vào chỗ trông thích hợp, em sử dụng phương pháp lượt. Sau mỗi lần thế, đọc lên thấy từ đó có nghĩa là đúng nghĩa loại ra.                                                             

   1-2. Thực hành:

   Em có thể điền như sau:

    a. nghiêng ngả, nghi ngờ

    b. nghe ngóng, ngon ngọt

   2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

   a.  (chở, trò):............. chuyện; che........,         

   b. (gổ, gỗ): cây............ ; gây..................,

   (mỡ, mở): màu.............. ; cửa...........

   2-1. Gợi ý:

   Em sử dụng phương pháp thế lần lượt để điền. Sau mỗi lần thế, đọc lại thấy có nghĩa là được, không có nghĩa loại ra.

   2-2. Thực hành:

   Em điền như sau:

   a. trò chuyện, che chở, trắng tinh, chăm chỉ

   b. cây gỗ, gây gổ, màu mỡ, cửa mở

shoppe