Đăng ký

Soạn bài Chính tả(nghe-viết) : Làm việc thật là vui - Soạn tiếng việt lớp 2

   1. Viết vào chỗ trông các chữ: “g”, “gh”

   1-1. Gợi ý:

  Để viết đúng những chữ bắt đầu bằng “g” và “gh” theo quy tắc chinh tả Tiếng Việt, em cần chú ý: “gh” thường đi liền với i, e, ê, iê; “g” đi liền các nguyên âm còn lại như: o, ô, ơ, u, ư, a, ă, â, uô, ươ... Dựa vào quy tắc này, em sẽ viết đúng các chữ bắt đầu “g” và “gh”.

   1-2. Thực hành:

   a. Các chữ bắt đầu bằng “g” 

   - gà, go, gô, gu, gư, gần, gắng, guồng, gương, gờ, gù, v.v...

   b. Các chữ bắt đầu bằng “gh”:

   - ghi, ghe, ghé, ghẹ, ghẻ, ghê, ghế, ghiền, v.v...

   Một nhóm học tập có 5 bạn: Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái.

   2-1. Gợi ý:

   Dựa vào bảng chữ cái a, b, c... em hãy lấy chữ cái đầu tiên trong tên của các bạn làm căn cứ để xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

  2-2. Thực hành:

   Em sắp xếp như sau:

   An, Bắc, Dũng, Huệ, Lan