Đăng ký

Soạn bài Chính tả:Mẩu giấy vụn - Soạn tiếng viết lớp 2

    1. Điền “ai” hoặc “ay” vào chỗ trống:

   a. mái nhà, máy cày.

   b. thính tai, giơ tay.

   c. chải tóc, nước chảy.

   2. Chọn chữ trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trông cho thích hợp

   2-1, Gợi ý

   Để chọn đúng chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích hợp, sử dụng phương pháp thế lần lượt. Sau mỗi lần thế, đọc lên thấy có nghĩa là được, không có nghĩa loại ra.

   2-2. Thực hành

   a.(sa, xa): xa xôi, sa xuống

   (sá, xá); phố xá, đường sá.

  b. (ngã, ngả): ngã ba đường, ba ngả đường.

  (vẻ, vẽ): vẽ tranh, có vẻ.

shoppe