Đăng ký

Soạn bài Cấu tạo của tiếng - Soạn tiếng việt lớp 4

I. NHẬN XÉT

1. Câu ca dao: Dòng trên 6 tiếng

                                Dòng dưới 8 tiếng

2. Đánh vần tiếng bầu: bờ - âu - bâu - huyền - bầu

3. Tiếng bầu tạo thành do các bộ phận:       Âm đầu: b

                                                                       Vần:      âu

                                                                       Thanh:  huyền

4. Phân tích các bộ phận tạo thành các tiếng khác trong hai câu trên

Tiếng Âm đầu Vần Thanh
  ơi    ơi  ngang
 thương th ( thờ )  ương ngang
 lấy  l ( lờ )  ây  sắc
 bí  b ( bờ )  i  sắc
 cùng  c ( cờ )  ung  huyền
 tuy  t ( tờ )  uy  ngang
 rằng  r ( rờ )  ăng  huyền
 khác  kh ( khờ )  ac  sắc
 giống  gi ( gi )  ông  sắc
 nhưng  nh ( nhờ )  ưng  ngang
 chung  ch (chờ )  ung  ngang
 một  m ( mờ )  ôt  nặng
 giàn  gi ( gi )  an  huyền

-  Tiếng do âm đầu, vần, thanh tạo thành.

-  Tiếng có đủ bộ phận như tiếng “bầu”: thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, giàn.

- Tiếng không có đủ các bộ phận như tiếng “bầu”: ơi chỉ có phần vần và thanh, không có âm đầu.

III. LUYỆN TẬP

  1. Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong hai câu dưới đây:

                           Nhiễu điều phủ lấy giá gương

               Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

nhiễu

  nh

 iêu

 ngã

điều

  đ

 iêu

huyền

phủ

 ph

 u 

 hỏi

 lấy  l  ây  sắc
 giá  gi  a  sắc
gương  g ương  ngang
 người  ng  ươi  huyền
 trong  tr  ong  ngang
 một  m  ôt  nặng
 nước  n  ươc  sắc
 phải   ph  ai  hỏi
 thương  th ương ngang
 nhau  nh  au  ngang
 cùng  c  ung  huyền

2. Giải câu đố

Chữ sao