Phương pháp giải phương trình mũ cơ bản mà học sinh không thể bỏ qua

Hướng dẫn giải

\(a^x=c, \ a>0\)

Nếu c >0, \(a \neq 1\): có duy nhất nghiệm

                        \(x = log_a c;\)

      \(c =1, a =1\): có vô số nghiệm

      \(c \neq 1, a =1:\) vô nghiệm

      \(c \leq 0\): vô nghiệm.

đồ thị phương trình mũ

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm