Đăng ký

Phép phân tích và tổng hợp

1,107 từ Văn mẫu

1. Tác giả đã phân tích như thế nào để làm sáng tỏ luận điểm: "Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn"? (Gợi ý: Chú ý thứ tự khi phân tích: Học vấn là của nhân loại ⟶ Học vấn của nhân loại do sách lưu truyền lại -> Sách là kho tàng quý báu -> Nếu chúng ta... Nếu xóa bỏ... làm kẻ lạc hậu.

   - Nêu ra luận điểm cơ bản làm tiền đề cho lập luận: Học vấn là của nhân loại. Sách là nơi ghi chép và lưu truyền học vấn, kho báu di sản tinh thần của nhân loại.

   - Đưa ra giả thiết: Muốn tiến lên phía trước phải đọc sách để chiếm lĩnh thành tựu nhân loại đã đạt trong quá khứ (Gâu bắt đầu bằng từ Nếu...).

   - Đưa ra giả thiểt: Không đọc sách là xóa bỏ thành tựu nhân loại đã đạt được trong quá khứ, sẽ lùi điểm xuất phát hàng nghìn năm (Câu bắt đầu bằng từ Nếu...)

   Từ luận điểm cơ bản làm tiền đề cho lập luận và hai giả thiết, tác giả đi đến kết luận: cần đọc sách, đọc sách là sự chuẩn bị để đi trên con đường học vân. Kết luận này được trình bày trong đoạn tiếp đó.

Câu 2. Tác giả đã phân tích những lí do phải chọn sách để đọc như thế nào?

   - Sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu, chọn sách mà dọc cho kĩ, vừa đọc vừa nghiền ngẫm mới có tác dụng.

   - Sách nhiều dễ bị lạc hướng. Chọn sách quan trọng, cơ bản để đọc, không cần đọc nhiều.

Câu 3. Tác giả đã phân tích tầm quan trọng của cách đọc sách như thế nào?

   - Đọc sách không cần nhiều.

   - Quan trọng nhất là chọn cho tinh, đọc cho kĩ.

   - Đọc 10 quyển sách không quan trọng bằng đọc kĩ mười lần một quyển sách quan trọng.

   - Đọc ít mà kĩ sè tạo thành nếp suy nghỉ sâu xa, tích lũy dần dần trí thức                                                        -  Đọc sách không phải dể trang trí bộ mặt như kẻ trọc phủ khoe của Đó là cách đọc sách tự lừa dối mình, thể hiện phẩm chất tầm thường thấp kém.

   Phải đọc cả hai loại sách: sách thường thức và sách chuyên môn. Không nên coi thường sách thường thức vì nó tạo nên nen văn hóa rộng cho chuyên môn sâu. Có như thế, mới có tri thức vững

Câu 4. Qua đó, em hiểu phân tích có vai trò như thế nào trong lập luận.
    Qua đó, em hiểu phân tích có vai trò trình bày cốc khía canh khác nhau của một vấn đề, một sự vật. Chảng hạn, bàn về đọc sách là bàn vẻ tầm quan trọng của việc đọc sách với việc tích lũy học vấn là bàn về việc chọn lựa sách để đọc trong tình trạng sách quá nhiều, là bàn về cách đọc sách như thê nào cho có hiệu quả thiết thực. Từ đó người đọc sẽ hiểu được cặn kẽ nội dung của vấn đề, của sự vật.

THAM KHẢO >>> Soạn bài Phép phân tích và tổng hợp ngắn gọn | Soạn văn 9 ngắn nhất

shoppe