Đăng ký

Phân tích truyện cười "Treo biển"

302 từ

Phân tích truyện cười "Treo biển".

Bài làm

Cái biển hàng có sáu chừ: "Ở đây có bán cá tươi”.

Có bốn người lần lượt góp ý. Người thứ nhất góp ý bỏ 2 chữ "ở đây". Nghe ra thì cũng có lí. Người thứ hai bàn nên bò tiếp hai chữ "có bán". Cái biển chỉ còn lại hai chữ: "cá tươi". Người thứ ba khuyên nên xóa chữ "tươi". Người cuối cùng lại góp ỷ là đã có mùi tanh rồi cần chi phải đề chữ "cú". Nhà hàng cất ngay biển. Chẳng cần suy nghĩ gì!

Tiếng cười ở truyện "Treo biển” đã hàm chứa một lời khuyên nhẹ nhàng, vui vẻ: nên biết lắng nghe kiến mọi người, nhưng phái có chủ kiến, ở đời "lắm thấy thỏi mơ", đừng nên "rằm cũng ừ, mười tư cũng gật". “Treo biển" là một truyện cười mang màu sắc ngụ ngôn.

shoppe